W 2021 roku Polskie Towarzystwo Alergologiczne objęło rolę lidera Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, która jest wspólną inicjatywą przedstawicieli środowisk klinicystów, ekspertów zdrowia publicznego oraz pacjentów. Celem działań Koalicji jest poprawa stanu leczenia astmy w Polsce. Koncepcja powstania Koalicji zrodziła się podczas prac nad raportem pt. Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej”, opracowywanym przez Uczelnię Łazarskiego, czerpiąc z najlepszych doświadczeń z innych obszarów terapeutycznych.
Koalicja jest transparentnym, otwartym, niezależnym zrzeszeniem o odformalizowanym charakterze, w ramach której podejmowane będą aktywności na rzecz poprawy status quo w zakresie diagnostyki i leczenia astmy w Polsce. Działania podejmowane przez Koalicję skoncentrowane będą na systemowych aspektach i obejmować będą aktywności edukacyjne, komunikacyjne i opiniodawcze. Koalicja nie podejmuje działań promocyjnych, a aktywności przez nią podejmowane nie dotyczą konkretnego produktu leczniczego czy wyrobu medycznego.
Cele Koalicji oraz definiowanie konkretnych projektów realizowanych pod jej egidą leży w gestii Prezydium Koalicji, w skład którego wchodzi Polskie Towarzystwo Alergologiczne, eksperci systemowi, reprezentacja środowiska pacjentów oraz konsultanci krajowi.
Zachęcamy do udziału i wsparcia naszych działań na rzecz milionów osób z astmą w Polsce!

DEKLARACJA USTANAWIAJĄCA
„KOALICJĘ NA RZECZ LECZENIA ASTMY”

My, niżej podpisani, reprezentujący interesariuszy bezpośrednio zainteresowanych systemowymi aspektami leczenia astmy oskrzelowej w Polsce, zarówno z perspektywy pacjenta, opieki klinicznej jak i aspektów ekonomicznych dostrzegamy konieczność pilnej poprawy dostępności i jakości leczenia astmy oskrzelowej w Polsce. Astma oskrzelowa jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych układu oddechowego. Najczęściej rozpoczyna się w dzieciństwie i trwa przez całe życie pacjenta, stanowiąc istotne obciążenie dla chorego, jego rodziny i systemów opieki zdrowotnej. Mając na względzie dane epidemiologiczne oraz ekonomiczne niezbędne jest wdrożenie rozwiązań, które zapewnią pacjentom cierpiącym na astmę oskrzelową, dostęp do holistycznej opieki, opierającej się na nowoczesnych technologiach medycznych, stosowanych zgodnie z najnowszymi wytycznymi klinicznymi i najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania chorobą. Wielkie nadzieje w tym obszarze niesie transformacja cyfrowa polskiego systemu ochrony zdrowia, której przyśpieszenie wywołała pandemia COVID-19. To dzięki już wdrożonym i upowszechnionym rozwiązaniom możliwe jest sięgnięcie po narzędzia, które mogą przynieść
znaczącą poprawę w obszarze leczenia astmy.
Deklarujemy wolę współpracy na rzecz uznania astmy oskrzelowej za priorytet polskiej polityki zdrowotnej.Liczymy, że nasze działania przyczynią się do znaczącej poprawy jakości opieki nad ponad dwumilionową populacją pacjentów, u których zdiagnozowano astmę oraz pozwolą na dotarcie do ponad miliona tych osób, które, jak wynika z badań epidemiologicznych nie są świadome swojej choroby.
Współpracę tę zamierzamy realizować jako nieformalne zrzeszenie – „Koalicja na rzecz leczenia astmy”. Stoimy na stanowisku, że jako Koalicja nasz głos na rzecz polskich pacjentów z astmą wybrzmi ze zwielokrotnioną siłą, odzwierciedlającą skalę problemu wywołanego tą jednostką chorobową oraz potrzebę podjęcia pilnych aktywności na rzecz poprawy obecnego stanu. Działania podejmowane przez Koalicję obejmować będą aktywności edukacyjne, komunikacyjne i opiniodawcze.
Ufamy, że nasze działania przyniosą pacjentom z astmą oskrzelową realną i szybką poprawę jakości otrzymywanej przez nich opieki medycznej.
LISTA SYGNATARIUSZY: