W 2021 roku Polskie Towarzystwo Alergologiczne objęło rolę lidera Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, która jest wspólną inicjatywą przedstawicieli środowisk klinicystów, ekspertów zdrowia publicznego oraz pacjentów. Celem działań Koalicji jest poprawa stanu leczenia astmy w Polsce. Koncepcja powstania Koalicji zrodziła się podczas prac nad raportem pt. Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej”, opracowywanym przez Uczelnię Łazarskiego, czerpiąc z najlepszych doświadczeń z innych obszarów terapeutycznych.
Koalicja jest transparentnym, otwartym, niezależnym zrzeszeniem o odformalizowanym charakterze, w ramach której podejmowane będą aktywności na rzecz poprawy status quo w zakresie diagnostyki i leczenia astmy w Polsce. Działania podejmowane przez Koalicję skoncentrowane będą na systemowych aspektach i obejmować będą aktywności edukacyjne, komunikacyjne i opiniodawcze. Koalicja nie podejmuje działań promocyjnych, a aktywności przez nią podejmowane nie dotyczą konkretnego produktu leczniczego czy wyrobu medycznego.
Cele Koalicji oraz definiowanie konkretnych projektów realizowanych pod jej egidą leży w gestii Prezydium Koalicji, w skład którego wchodzi Polskie Towarzystwo Alergologiczne, eksperci systemowi, reprezentacja środowiska pacjentów oraz konsultanci krajowi.
Zachęcamy do udziału i wsparcia naszych działań na rzecz milionów osób z astmą w Polsce!